شباک: داده‌های آماری تملک شخصی افراد نیست/ نیازمند تحول در فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده‌ها هستیم
نشست رونمایی از کتاب «شاخصی برای عدالت»
تقلیل معنای عدالت اجتماعی به شمولیت اجتماعی