برای حذف کنکور باید مسیرهای موفقیت غیر از دانشگاه را پُر رنگ کرد