عصیان روی خط موازی؛ تأملی بر مینی سریال «بازی مرکب»