آینده‌پژوهی مقوله «کار»: تأملی برای الگوی پایه پیشرفت