رصدخانه عدالت اجتماعی

معرفی

رصدخانه عدالت اجتماعی، محور فعالیت خود را به پایش وضعیت عدالت اجتماعی اختصاص داده است. این پایش در دو عرصه «پایش هندسه معرفتی عدالت» و «پایش شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی» صورت می پذیرد. تنقیح مبانی نظری، در کنار پایش ها، از لوازمی است که رصدخانه به صورت توامان دنبال می کند.