اندیشمند نابرابری و پرسش های مهم او: گذری در اندیشه های برانکو میلانوویچ
تحرک درآمدی بین نسلی: فرصت های برابر؛ جامعه عادلانه
رالز در جستجوی راهی برای هبوط عدالت کانتی
بخل، ایمان به غیب و مسئله عدالت
تقلیل معنای عدالت اجتماعی به شمولیت اجتماعی
تشخیص موضوع به جای تعریف عدالت
منطق تقسیم اموال؛ اسهام و ذوی الحقوق متفاوت
تاثیر فهم از عدالت در تحلیل مسائل عدالت
بررسی یک نزاع: عدل از صفات ذات حق است یا صفات فعل؟
مقدمه ای بر عدالت پژوهی