تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت در مالی اسلامی
تسهیم ریسک و بازتوزیع ثروت
اکران و بررسی مستند «بمب ساعتی»
مسئله شناسی بازار کار ایران
تخصیص عادلانه منابع مالی در نظام بانکداری اسلامی
نظریه اسلامی عدالت توزیعی
معیشت امروز مردم
دومین نشست تخصصی «تدبر موضوعی عدل و قسط در قرآن کریم»
معیارهای عدالت اجتماعی از منظر اسلامی
عدالت آموزشی؛ جستجوی معنای عدالت اجتماعی در مسائل بخش آموزش